TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Data: 04-07 listopada 2021 roku

Miejsce: Miejskie Centrum Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Floating Arena”
Ulica Wąska 16
71-415 Szczecin

INFORMACJE TECHNICZNE

BASEN KONKURSOWY

 • Długość: 50 metrów
 • Liczba pasów ruchu: 10
 • Głębokość basenu: 2,24 m
 • Szerokość linii: 2,50 m
 • Temperatura wody: 28ºC

Liczba pasów używanych podczas zawodów: 10

(bez lin po zewnętrznych stronach toru 0 i 9; S11 tylko na torach 1-8)

INFORMACJE TECHNICZNE

BASEN ROZGRZEWKOWY

 • Długość: 25 metrów
 • Liczba pasów ruchu: 6
 • Głębokość basenu: 1,00 – 3,60 m
 • Szerokość linii: 2,00 m
 • Temperatura wody: 28ºC

Basen rozgrzewkowy dostępny jest od 05 listopada do czasu zamknięcia zawodów na wyznaczonych torach.

Wszyscy zawodnicy i trenerzy zobowiązani są do przestrzegania odpowiedniej procedury rozgrzewkowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego przygotowania każdego zawodnika.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Zawody odbywają się przy użyciu elektronicznego systemu pomiaru czasu i wyniku uzyskanego na danym torze.

PATRON

Klub Sportowy Inwalidów START Szczecin wspierany przez Polski Komitet Paraolimpijski.

LOKALNY KOMITET ORGANIZACYJNY

Klub Sportowy Inwalidów START Szczecin,
ul. Litewska 20 71-344 Szczecin

TELEFON

 • Biuro: +48 91 383 74 30
 • Patrycja Witkowska: +48 790 300 111
 • Karolina Węgrzyn: +48 502 629 299

Technik odpowiedzialny za zgłoszenia: B. Jardzioch: +48 601 625 181

Trener koordynator: G. Musztafaga: +48 515 081 499

Koordynator zawodów: B. Sójka +48 537 005 740

E-MAIL

Informujemy, że zawody są sankcjonowane przez World Para Swimming i są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami World Para Swimming.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za wsparcie World Para Swimming:

Imię i nazwisko: Georgios Antoniou

E-mail:
georgios.antoniou@worldparaswimming.org,
info@worldparaswimming.org

KONTROLA ANTYDOPINGOWA

Według Światowego Kodeksu Antydopingowego kontrolę antydopingową można ogłosić podczas zawodów.
Podczas Mistrzostw Polski w Pływaniu przeprowadzona zostanie kontrola antydopingowa zawodników wytypowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez delegatów Komisji ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie.

NAGRODY

Organizator zapewnia trofea sportowe w postaci medali za trzy pierwsze miejsca dla najlepszych zawodników/drużyn w konkurencjach międzynarodowych 1 – 31 dla zawodników krajowych i zagranicznych oraz trofea sportowe w postaci medali za trzy pierwsze miejsca dla najlepszych zawodników/drużyn w poszczególnych klasach startowych dla zawodników polskich.

Do klasyfikacji medalowej w każdej konkurencji (dekoracje międzynarodowe) będą brani pod uwagę wyłącznie zawodnicy z międzynarodową klasą startową, natomiast do klasyfikacji w klasach startowych (dekoracje krajowe) będą brani pod uwagę wszyscy zawodnicy (również z klasyfikacją krajową).

LICENCJA WORLD PARA SWIMMING

Tylko zawodnicy posiadający licencję World Para Swimming będą brani pod uwagę w rankingu World Para Swimming i liście rekordów.

ORGANY FINANSUJĄCE

Zadanie dofinansowane jest ze środków Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urzędu Miasta Szczecin oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

STATUS ZAWODÓW

Zimowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych 2021 organizowane są pod patronatem World Para Swimming. Wszystkie rekordy uzyskane podczas zawodów będą rozpatrywane przez World Para Swimming.

PRZEBIEG ZAWODÓW

Zimowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie przygotowywane są w oparciu o obowiązujące przepisy Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (WPS Rules and Regulations) oraz Polskiego Związku Pływackiego. Wszyscy zawodnicy i trenerzy zobowiązani są do zapoznania się z procedurami panującymi podczas zawodów sankcjonowanych przez w/w jednostki i proszeni są aby bezwzględnie ich przestrzegać.

PRZEPISY TECHNICZNE

 • Zawody rozgrywane będą indywidualnie seriami na czas w kategorii kobiet i mężczyzn, systemem „open”
 • Każdy zawodnik biorący udział w zawodach ma obowiązek startu w minimum trzech konkurencjach indywidualnych
 • Wycofanie zgłoszonego zawodnika z zawodów podczas ich trwania powoduje nałożenie opłaty regulaminowej w wysokości 50,00 zł.
 • Zawodnik może być wycofany z zawodów bez uiszczenia opłaty regulaminowej w przypadku choroby lub kontuzji, która jest potwierdzona przez lekarza zawodów.
 • Za zgubienie chipów uprawniających do wejścia na teren obiektu sportowego uczestnicy zostaną obciążeni opłatą w wysokości 30,00 zł.

UCZESTNICTWO

Prawo startu w Zimowych Otwartych Mistrzostw Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie mają osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządu ruchu i wzroku posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz zawodnicy zakwalifikowani do klasy S/SB/SM14 na podstawie stosownych zapisów w orzeczeniu o niepełnosprawności (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim), zrzeszeni w jednostkach organizacyjnych PZSN „START”.

Zawodnicy muszą posiadać przyznaną krajową lub międzynarodową klasę startową oraz ważne badania sportowo – lekarskie.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Organizator zobowiązany jest do przygotowania pełnego komunikatu zawodów w wersji elektronicznej i udostępnienia go zainteresowanym jednostkom. Wyniki dostępne będą również na stronach internetowych po adresami:

Strona zawodów:          www.swimming.szczecin.pl

Strona IPC:                   www.paralympic.org/swimming/events

Strona PZP:                  http://livetiming.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Listy zgłoszonych zawodników zostaną opracowane w oparciu o otrzymane zgłoszenia rejestracyjne i rozesłane do zainteresowanych jednostek.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie zawodów i listach startowych.
 • Szczegółowe informacje dotyczące zawodów otrzymają kierownicy ekip w dniu przyjazdu (odbiór teczek w recepcji hotelowej)
 • Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów i publikacji wyników, jak również, aby jakiekolwiek treści multimedialne (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, wyniki) mogły być wykorzystywane za wiedzą i zezwoleniem Organizatorów przez środki masowego przekazu (radio, prasę, telewizję, Internet) w celach marketingowych i promocyjnych.
 • Brak zgody na powyższe uniemożliwia udział w zawodach.
 • W sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Komunikacie.
 • W trakcie zawodów obowiązują Zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19
 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są:
  • sędzia główny
  • kierownicy ekip/ opiekunowie/ trenerzy
  • służba medyczna/ ratownicy

Dla ekip polskich trening przewiduje się w dniu 05.11.2021 r. w godzinach 09:00 do 14:30.