TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Data: 13-15 listopada 2020 roku

Miejsce: Miejskie Centrum Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Floating Arena”
Ulica Wąska 16
71-415 Szczecin, Polska

INFORMACJE TECHNICZNE

BASEN KONKURSOWY

 • Długość: 50 metrów
 • Liczba pasów ruchu: 10
 • Głębokość basenu: 2,24 metra
 • Szerokość linii: 2,50 metra
 • Temperatura wody: 28ºC

Liczba pasów używanych podczas zawodów: 10

(bez lin po zewnętrznej stronie 0 i 9 pasów; S11 tylko na pasach 1–8)

INFORMACJE TECHNICZNE

BASEN ROZGRZEWKOWY

 • Długość: 25 metrów
 • Liczba pasów ruchu: 6
 • Głębokość basenu: 1,00 – 3,60 metra
 • Szerokość linii: 2,00 metra
 • Temperatura wody: 28ºC

Basen rozgrzewkowy dostępny jest od 13 listopada do czasu zamknięcia zawodów na wyznaczonych torach.

Wszyscy zawodnicy i trenerzy zobowiązani są do przestrzegania odpowiedniej procedury rozgrzewkowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego przygotowania każdego zawodnika.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Zawody odbywają się przy użyciu elektronicznego systemu pomiaru czasu i wyniku uzyskanego na danym torze.

PATRON

Klub Sportowy Inwalidów „START” Szczecin wspierany przez Polski Komitet Paraolimpijski.

LOKALNY KOMITET ORGANIZACYJNY

Klub Sportowy Inwalidów „START” Szczecin,
ul. Litewska 20 71-344 Szczecin, Polska

TELEFON

 • Biuro: +48 91 383 74 30
 • Patrycja Witkowska: +48 790 300 111
 • Karolina Węgrzyn: +48 502 629 299
 • Arkadiusz Skrzypiński: +48 502 276 990

Technik odpowiedzialny za zgłoszenia, B. Jardzioch: +48 601 625 181

Trener koordynator, G. Musztafaga: +48 515 081 499

E-MAIL

Informujemy, że zawody są sankcjonowane przez World Para Swimming i są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami World Para Swimming.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za wsparcie World Para Swimming:

Imię i nazwisko: Georgios Antoniou

E-mail:
georgios.antoniou@worldparaswimming.org,
info@worldparaswimming.org

KONTROLA ANTYDOPINGOWA

Według Światowego Kodeksu Antydopingowego kontrolę antydopingową można ogłosić podczas zawodów.
Polska Komisja Przeciwko Dopingowi w Sporcie będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia, a także w razie konieczności będzie pobierać próbki do badań.

NAGRODY

Organizator zapewnia trofea sportowe w postaci medali za trzy pierwsze miejsca dla najlepszych zawodników/drużyn w konkurencjach międzynarodowych 1 – 31 dla zawodników krajowych i zagranicznych oraz trofea sportowe w postaci medali za trzy pierwsze miejsca dla najlepszych zawodników/drużyn w poszczególnych klasach startowych dla zawodników polskich.

Do klasyfikacji medalowej w każdej konkurencji (dekoracje międzynarodowe) będą brani pod uwagę wyłącznie zawodnicy z międzynarodową klasą startową, natomiast do klasyfikacji w klasach startowych (dekoracje krajowe) będą brani pod uwagę wszyscy zawodnicy (również z klasyfikacją krajową).

LICENCJA WORLD PARA SWIMMING

Tylko zawodnicy posiadający licencję World Para Swimming będą brani pod uwagę w rankingu World Para Swimming i liście rekordów.

ORGANY FINANSUJĄCE

Zadanie dofinansowane jest ze środków Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START, Ministerstwa Sportu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urzędu Miasta Szczecin oraz Zespół Elektrowni Dolna Odra SA.

STATUS ZAWODÓW

Zimowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych 2020 organizowane są pod patronatem World Para Swimming. Wszystkie rekordy uzyskane podczas zawodów będą rozpatrywane przez World Para Swimming.

PRZEBIEG ZAWODÓW

Zimowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie przygotowywane są w oparciu o obowiązujące przepisy Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (WPS Rules and Regulations) oraz Polskiego Związku Pływackiego. Wszyscy zawodnicy i trenerzy zobowiązani są do zapoznania się z procedurami panującymi podczas zawodów sankcjonowanych przez w/w jednostki i proszeni są aby bezwzględnie ich przestrzegać.

PRZEPISY TECHNICZNE

 • Zawody rozgrywane będą indywidualnie seriami na czas w kategorii kobiet i mężczyzn, systemem „open”
 • Każdy zawodnik biorący udział w zawodach ma obowiązek startu w minimum trzech konkurencjach indywidualnych
 • Wycofanie zgłoszonego zawodnika z zawodów podczas ich trwania powoduje nałożenie opłaty regulaminowej w wysokości 50,00 zł.
 • Zawodnik może być wycofany z zawodów bez uiszczenia opłaty regulaminowej w przypadku choroby lub kontuzji, która jest potwierdzona przez lekarza zawodów.
 • Za zgubienie chipów uprawniających do wejścia na teren obiektu sportowego uczestnicy zostaną obciążeni opłatą w wysokości 30,00 zł.

UCZESTNICTWO

Prawo startu w Zimowych Otwartych Mistrzostw Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie mają osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządu ruchu i wzroku posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Zawodnicy muszą posiadać przyznaną krajową lub międzynarodową klasę startową oraz ważne badania sportowo – lekarskie.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Organizator zobowiązany jest do przygotowania pełnego komunikatu zawodów w wersji elektronicznej i udostępnienia go zainteresowanym jednostkom. Wyniki dostępne będą również na stronach internetowych po adresami:

Strona zawodów:          www.swimming.szczecin.pl

Strona IPC:                   www.paralympic.org/swimming/events

Strona PZP:                  www.megatiming.pl/zawody/centralne

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Listy zgłoszonych zawodników zostaną opracowane w oparciu o otrzymane zgłoszenia rejestracyjne i rozesłane do zainteresowanych jednostek.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie zawodów i listach startowych.
 • Szczegółowe informacje dotyczące zawodów otrzymają kierownicy ekip w dniu przyjazdu (odbiór teczek w recepcji hotelowej)
 • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie wizerunku przez organizatora.
 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są:
  • sędzia główny
  • kierownicy ekip/ opiekunowie/ trenerzy
  • służba medyczna/ ratownicy