TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Data: 16-19 listopada 2023 roku

Miejsce: Miejskie Centrum Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Floating Arena”
Ulica Wąska 16
71-415 Szczecin

INFORMACJE TECHNICZNE

BASEN KONKURSOWY

 • Długość: 50 metrów
 • Liczba torów: 10
 • Głębokość basenu: 2,24 m
 • Szerokość linii: 2,50 m
 • Temperatura wody: 28ºC

Liczba torów używanych podczas zawodów: 10

(bez lin na zewnętrznych torach; S11 tylko na torach 1-8)

Szczegóły techniczne:

Zawody odbywają się przy użyciu elektronicznego systemu pomiaru czasu i wyniku uzyskanego na danym torze.

Patronat:

Klub Sportowy Inwalidów „START” Szczecin wspierany przez Polski Komitet Paraolimpijski.

Lokalny Komitet Organizacyjny:

Klub Sportowy Inwalidów START Szczecin, ul. Litewska 20 71-344 Szczecin

Harmonogram zawodów

TELEFON

 • Biuro: +48 91 383 74 30
 • Patrycja Witkowska: +48 790 300 111

Technik odpowiedzialny za zgłoszenia B.Jardzioch: +48 601 625 181

Trener koordynator G.Musztafaga: +48 515 081 499

Koordynator zawodów B.Sójka: +48 537 005 740

E-MAIL

Informujemy, że zawody są sankcjonowane przez World Para Swimming i są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami World Para Swimming.

E-mail:  info@worldparaswimming.org

KONTROLA ANTYDOPINGOWA

Według Światowego Kodeksu Antydopingowego kontrolę antydopingową można ogłosić podczas zawodów.
Podczas Mistrzostw Polski w Pływaniu przeprowadzona zostanie kontrola antydopingowa zawodników wytypowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez delegatów Komisji ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie.

NAGRODY

Organizator zapewnia trofea sportowe w postaci medali za trzy pierwsze miejsca dla najlepszych zawodników/drużyn w konkurencjach międzynarodowych 1 – 31 dla zawodników krajowych i zagranicznych oraz trofea sportowe w postaci medali za trzy pierwsze miejsca dla najlepszych zawodników/drużyn w poszczególnych klasach startowych dla zawodników polskich.

Do klasyfikacji medalowej w każdej konkurencji (dekoracje międzynarodowe) będą brani pod uwagę wyłącznie zawodnicy z międzynarodową klasą startową, natomiast do klasyfikacji w klasach startowych (dekoracje krajowe) będą brani pod uwagę wszyscy zawodnicy (również z klasyfikacją krajową).

LICENCJA WORLD PARA SWIMMING

Tylko zawodnicy posiadający licencję World Para Swimming będą brani pod uwagę w rankingu World Para Swimming i liście rekordów.

ORGANY FINANSUJĄCE

Zadanie dofinansowane jest ze środków Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urzędu Miasta Szczecin oraz PGE Energia Ciepła

STATUS ZAWODÓW

Zimowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych 2022 organizowane są pod patronatem World Para Swimming. Wszystkie rekordy uzyskane podczas zawodów będą rozpatrywane przez World Para Swimming.

PRZEBIEG ZAWODÓW

Zimowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie przygotowywane są w oparciu o obowiązujące przepisy Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (WPS Rules and Regulations) oraz Polskiego Związku Pływackiego. Wszyscy zawodnicy i trenerzy zobowiązani są do zapoznania się z procedurami obowiązującymi podczas zawodów sankcjonowanych przez w/w jednostki i proszeni są aby bezwzględnie ich przestrzegać.

PRZEPISY TECHNICZNE

Zawody rozgrywane będą indywidualnie seriami na czas w kategorii kobiet i mężczyzn, systemem „open”

Każdy zawodnik biorący udział w zawodach ma obowiązek startu w minimum trzech konkurencjach indywidualnych

Wycofanie zgłoszonego zawodnika z zawodów podczas ich trwania powoduje nałożenie opłaty regulaminowej w wysokości 50,00 zł.

Zawodnik może być wycofany z zawodów bez uiszczenia opłaty regulaminowej w przypadku choroby lub kontuzji, która jest potwierdzona przez lekarza zawodów.

Za zgubienie chipów uprawniających do wejścia na teren obiektu sportowego uczestnicy zostaną obciążeni opłatą w wysokości 30,00 zł.

UCZESTNICTWO

Prawo startu w Zimowych Otwartych Mistrzostw Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie mają osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządu ruchu i wzroku posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz zawodnicy zakwalifikowani do klasy S/SB/SM14 na podstawie stosownych zapisów w orzeczeniu o niepełnosprawności (upośledzenie intelektualne w stopniu lekkim), zrzeszeni w jednostkach organizacyjnych PZSN „START”.

Zawodnicy muszą posiadać przyznaną krajową lub międzynarodową klasę startową oraz ważne badania sportowo – lekarskie.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Organizator zobowiązany jest do przygotowania pełnego komunikatu zawodów w wersji elektronicznej i udostępnienia go zainteresowanym jednostkom. Wyniki dostępne będą również na stronach internetowych po adresami:

Strona zawodów:          www.swimming.szczecin.pl

Strona IPC:                   www.paralympic.org/swimming/events

Strona PZP:                  http://livetiming.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Listy zgłoszonych zawodników zostaną opracowane w oparciu o otrzymane zgłoszenia rejestracyjne i rozesłane do zainteresowanych jednostek.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie zawodów i listach startowych.
 • Szczegółowe informacje dotyczące zawodów otrzymają kierownicy ekip w dniu przyjazdu (odbiór teczek w recepcji hotelowej)
 • Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów i publikacji wyników, jak również, aby jakiekolwiek treści multimedialne (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, wyniki) mogły być wykorzystywane za wiedzą i zezwoleniem Organizatorów przez środki masowego przekazu (radio, prasę, telewizję, Internet) w celach marketingowych i promocyjnych.
 • Brak zgody na powyższe uniemożliwia udział w zawodach.
 • W sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Komunikacie.
 • W trakcie zawodów obowiązują Zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19
 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są:
  • sędzia główny
  • kierownicy ekip/ opiekunowie/ trenerzy
  • służba medyczna/ ratownicy